Om Østmarka IL

Om Østmarka IL

test1Østmarka IL er tilsluttet NIF, og har siden opprettelsen i 1993 arbeidet målrettet med integrering av barn og unge med filosofiplakaten  “Vekk fra gata og inn i idretten”.

Østmarka IL har som overordnet mål å bedre oppvekstvilkårene i det lokale nærmiljøet for alle. Laget skal arbeide for:
• å bekjempe kriminalitet og rusmisbruk
• å begrense vold og mobbing
• å styrke idrettslige og kulturelle bånd i det frivillige nettverket
• å integrere barn med innvandrerbakgrunn i aktivitetene
• å integrere funksjonshemmede
• å samarbeide med kommune, skole og næringslivet

Kort fortalt har klubben og tillitsvalgte i denne sammenheng mottatt flereutmerkelser for virksomheten.

Østmarka IL prioriterer fortsatt forebyggende verdiarbeid i samarbeid med tunge etater som skole, politi, barnevern og andre viktige organisasjoner. Klubben har i en årrekke hatt en sentral rolle i Storbyprosjektet og vært en brobygger og nettverksbygger mot andre kommunale etater i overgang mot sosial integrering. Rusmiddeletaten og flyktningkonsulenten er to eksempler. Dette har utvilsomt styrket samarbeidet og bremset muligheten for at ungdommene har blitt kasteballer mellom støtte og hjelpeapparatet.

Klubben har også oppfordret andre idrettslag tiltverrfaglige samarbeidsprosjekter i forbindelse med integreringsarbeid etter lavterskelprinsippet.

En bedre hverdag og tryggere oppvekst for målgruppen har vært og er fortsatt et mål uansett hudfarge og etnisk bakgrunn. Klubben har prioritert ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur og fritidstilbud og gjenger som trekker andre inn i rusmiljøer. Konkurranseidretten er underordnet, men aktivitetene bygger likevel på å ta ut etterlengtet spenning. Dette kombinert med naturopplevelser har styrket manges selvfølelse og selvrespekt.

Idrettslaget har også fått mye medieoppmerksomhet knyttet til integreringsarbeidet medfunksjonshemmede og satsing på barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Både NRK sportsrevyen og TV 2 har sendt fyldige reportasjer om virksomheten.

Dagsaviser, magasiner og øvrig medier har også i tidsrommet siden etableringen omtalt klubbens integreringsvalg med nysgjerrighet og aktualitet.

Klubben baserer virksomheten på frivillighet. Klubben har også vektlagt hvilken betydning bruk av voksne ledere med spesialkompetanse og gode holdninger har til de ulike aktivitetene. I denne sammenheng sakser vi kommentaren fra en kjent politiker i forbindelse med vårt integreringsarbeid:

”Jeg legger vekt på den helhetlige tankegangen som avspeiles gjennom det tverretatlige samarbeidet med ungdomssenteret, barnevernet og skolene i samme distrikt, samt at dere har et bredt samarbeidsnettverk for øvrig. Dialogen med foreldre føyer seg inn i den helhetlige  tankegangen. Spesielt vil jeg påpeke som betydningsfullt at man for første gang har fått til en ordning med ungdomsfaddere. Dette at engasjert resurssterk ungdom ved hjelp av aktiviteter i naturen og idrettsleker får andre ungdommer til å bryte ut av kriminelle gjenger, er av stor samfunnsmessig betydning.”

Kjønnsrollemønsteret i innvandremiljøene er en utfordring og mødrene kan være en brekkstang for å øke jentenes deltakelse. Vi erkjent med problemstillingen at mange jenter nekter å ha mannlige trenere. Derfor har vi også lagt til rette forkvinnelige faddere dersom dette er aktuelt.